Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a V&T Global Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.orsys.hu domain név alatt üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

2. A Szolgáltató és a weblapon keresztül a szolgáltatást megrendelő személy (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen ÁSZF határozza meg.

3. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szolgáltatás megrendelésével, használatával a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szolgáltató adatai

4. Név: V&T Global Szolgáltató Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Thököly út 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-282296
Adószám: 25561399-2-42
Weblap: www.orsys.hu
E-mail: info@orsys.hu
Tárhelyszolgáltató: Netcup GmbH. (Daimlerstraße 25. 76185 Karlsruhe, Germany)

Szolgáltatás

5. Az Orsys egy éttermi rendszer (a továbbiakban: Szolgáltatás), ami éttermek működését segíti termékek, kiszállítási címlista kezelésével, rendelésfelvétellel, külső integrációval stb. A Szolgáltatáshoz tartozik a Weboldal, az ehhez kötődő háttérszerverek és minden olyan program, szoftver vagy hardver, ami a Weboldal háttérszervereihez csatlakozik, adatot kér le és a Szolgáltató tulajdonát képezi, beleértve az egyéb csatornákat (digitális, offline), ami a Szolgáltatás működését segíti, támogatja vagy függ tőle.

6. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatást gazdasági tevékenységének körében (nem fogyasztóként) használja és a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében regisztrál.

7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás funkcióinak és különféle szolgáltatásainak korlátozására, változtatására, levételére és hozzáadására. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy nem feltétlen ugyanazokat a funkciókat és szolgáltatásokat láthatja és használhatja, mint más Felhasználók. A Felhasználó ezzel szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést vagy igényt a Szolgáltatóval szemben, így különösen kártalanítás/kártérítés jogcímen sem.

8. A Szolgáltató a Felhasználó részére kizárólag hozzáférést biztosít a Rendszerhez, annak tulajdonát nem ruházza át, az a Szolgáltató tulajdonában marad.

9. A Felhasználó jogosult alkalmazottat is kijelölni a Szolgáltatás használatára. Ezt meghaladóan a Felhasználó a Szolgáltatást csak maga használhatja, harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. Felhasználó a használati jogát nem ruházhatja át harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen.

A jelentkezés lépései

10. Jelentkezés
A Szolgáltatást a Felhasználó a Jelentkezés oldalon a Küldés gombra kattintva rendelheti meg. A megrendelés során a Felhasználónak meg kell adnia a cég vagy egyéni vállalkozás és az étterem nevét, adószámát, valamint kapcsolattartói adatokat (név, telefonszám, e-mail cím) továbbá, hogy kiszállítós (és/vagy) beülős éttermet üzemeltet és várhatóan mekkora rendelés szám lesz naponta.

11. Kapcsolatfelvétel
A megrendelés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a kapcsolattartóval, ahol egyeztetik a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, kérdéseket.

12. Szerződéskötés
A Szolgáltató munkatársa online vagy egy személyes találkozó keretén belül írásban véglegesíti a Felhasználóval a megrendelés tartalmát, aki ezt követően e-mailben kapja meg a Szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónevet és jelszót.

A Szolgáltatás díja

13. A Felhasználónak lehetősége van induló, kiszállítós, vendéglátó és hardver csomagokat igénybe vennie. A Felhasználó a kiszállítós és vendéglátó csomagokra együtt és külön-külön is elő tud fizetni, míg a hardver csomag csak abban az esetben vehető igénybe, ha a Felhasználó előfizetett kiszállítós vagy vendéglátó csomagra.

14. A kiszállítós és vendéglátó csomagok havidíja nettó 12.990,-Ft. A Szolgáltató az árak változtatásának jogát fenntartja.

15. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

16. A havidíjat a Felhasználó által a Barion oldalán megadott bankkártyáról automatikusan levonja a rendszer. A következő időszakra minden hónap 20-30. napja között történik meg az automatikus díjlevonás. Amennyiben a rendszer nem tudja levonni a Felhasználó által megadott bankkártyáról az összeget, akkor a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik.

17. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles a bankkártya adatokat megadni. Amennyiben nem áll rendelkezésre bankkártya adat, a Felhasználó a Szolgáltatás használatára nem jogosult. A Felhasználó több bankkártyát is tud regisztrálni, ebben az esetben ki kell jelölnie az elsődleges bankkártyát. Elsődleges kártyát nem lehet törölni és legalább egy bankkártyának mindig regisztrálva kell lennie.

18. A bankkártya regisztrálásakor a Szolgáltató 100,-Ft-ot zárol a bankkártyán. A zárolás egy óra elteltével automatikusan feloldásra kerül.

19. Amennyiben a Felhasználó a havidíjas csomagokon felül egyéb szolgáltatást rendel meg a Szolgáltatótól, akkor a Szolgáltató jogosult ennek díját előre levonni a Felhasználó által megadott bankkártyáról.

20. A Szolgáltató a számlát a megadott e-mail-címre elektronikus úton küldi el. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató más szolgáltatásait is használja, úgy a felek az ottani díjakkal együtt számolnak el. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy ha használja az Éhenhalok.hu szolgáltatásait, akkor a Szolgáltató az ottani beérkezett összegekből levonhatja a Szolgáltatás díját.

21. A Felhasználó köteles a Szolgáltató részére minden díjat, jutalékot és tartozást megfizetni a számlán jelzett időtartalmon belül. A Szolgáltató a Szolgáltatás díját minden hónap 10. napjáig számlázza ki. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató más szolgáltatásait is használja, úgy a felek az ottani díjakkal együtt számolnak el. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy ha használja az Éhenhalok.hu szolgáltatásait, akkor a Szolgáltató az ottani beérkezett összegekből levonhatja a Szolgáltatás díját.

22. A Felhasználó a Szolgáltatás díját mindig előre fizeti, használatára akkor jogosult, ha a havidíjat megfizette. A Szolgáltató dönthet úgy, hogy nem vonja le, vagy nem számlázza ki a havidíjat, ilyenkor a Felhasználó a Szolgáltató által megszabott ideig ingyenesen használhatja a Szolgáltatást. Szolgáltató dönthet úgy is, hogy egy vagy több Felhasználó részére ideiglenesen ingyenesen biztosít egy csomagot. Ezt a döntését előzetes tájékoztatás nélkül bármikor visszavonhatja.

23. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 10 százalékponttal növelt értéke. A felhasználói fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Szolgáltató a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) is igényt tarthat.

24. A Szolgáltató a Hardver csomag esetében a kiszállítást díjmentesen biztosítja a Felhasználó részére. A Szolgáltatót a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető késedelemért vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

A szerződés megszüntetése

25. A Felek között a jogviszony határozatlan időre jön létre.

26. A Szolgáltató és a Felhasználó hűségidő vállalásában is megállapodhatnak. A hűségidő a Felhasználó csatlakozásától számított 365 nap, Hardvercsomag esetén 18 hónap. A Partner a hűségidő alatt a szerződést rendes felmondással nem mondhatja fel és köteles a Szolgáltatás havidíjának megfizetésére.

27. Olyan időszakban, amikor a Felhasználót nem köti hűségidő, a Felhasználó a szerződést 30 napos határidővel, indokolás nélkül írásban felmondhatja. A szerződést a Szolgáltató is jogosult bármikor 30 napos határidővel, indokolás nélkül írásban felmondani. A felmondási határidő lejártát követően a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik.

28. A szerződés azonnali hatályú felmondására csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van lehetőség. Az azonnali hatályú felmondást meg kell indokolni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése azonnal megszűnik. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó fizetési késedelembe esik vagy, ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó valótlan/jogsértő adatokat adott meg a szerződéskötés során.

29. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást egyoldalúan felfüggeszteni és a hozzáférést megtagadni abban az esetben, ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

30. A szerződés bármely módon történő megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással. Amennyiben a Felhasználó a hűségidő lejárta előtt felmondja a szerződést vagy a Felhasználó hibájából a szerződés azonnali hatállyal megszüntetésre kerül, akkor a Szolgáltató részére a Felhasználó haladéktalanul köteles megfizetni nettó 64.000,-Ft-ot, azaz Hatvannégyezer forintot bánatdíj címén, továbbá a hűségidő hátralévő idejére vonatkozó havidíjak is esedékessé válnak és ezeket a díjakat a Szolgáltató automatikusan levonhatja a Felhasználó által a Barion oldalán megadott bankkártyáról. A Szolgáltató dönthet úgy is, hogy a hűségidő megszegése miatti fizetendő díjakra nem tart igényt.

Kellékszavatosság

31. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

32. A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

33. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

34. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felelősségvállalás

35. Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás megfelelő működéséért és üzemeltetésért.

36. Szolgáltató nem vállal felelősséget a következő esetekben:

36.1. A Szolgáltatón kívül álló technikai és hardveres, esetleg szoftveres hibák, problémák esetén, beleértve a szerver működése és nem megfelelő kapcsolódása, internetes problémák, internetes szakadozások, bármiféle probléma, ami visszavezethető egy vagy több hardver nem megfelelő működésére, különösen a Felhasználónál található hardverre.

36.2. A Felhasználónál működő internetes hálózat és internetes kapcsolódás hibájából eredő problémákért.

36.3. Vírusos támadás, DDOS és túlterhelési támadás, Trójai vírus és egyéb káros szoftver esetében, továbbá ismeretlen vagy ismert személyek digitális támadása esetén.

36.4. Olyan magatartásból eredő problémáért vagy kárért, amely a Szolgáltatás szakszerűtlen, jogszerűtlen, szerződésellenes használatából ered.

36.5. Olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek személyes/bizalmas információk elvesztéséből, hardver/szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából származnak.

37. A Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit a Felhasználó köteles megfizetni. Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést, illetve a szerződést a Felhasználó részéről az arra jogosult személy írta alá.

38. A Felhasználó köteles tartózkodni olyan eszköz használatától, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését.

39. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a hardver csomag keretében bérelt eszközöket a szerződés megszűnése esetén haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja a Szolgáltató részére. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az eszköz megsérül, megsemmisül vagy egyéb módon használhatatlanná válik, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a Felhasználót terheli.

40. Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Felhasználó az eszközökkel nem tud elszámolni vagy sérülten adja azokat vissza a Szolgáltató részére, a Szolgáltató kárának megtérítésére tarthat igényt, melyet a Felhasználó köteles megfizetni.

41. A Szolgáltató a hardver csomag igénybevétele esetén jogosult a Felhasználótól 50.000,-Ft kauciót kérni, ami a szerződés megszűnésekor, ha a Felhasználónak semmilyen díjtartozás nincs és az eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Szolgáltató részére visszaadta, a Felhasználó részére visszajár. A Szolgáltató jogosult mindazonáltal a kaució terhére az esetleges díjtartozásokat beszámítani vagy az eszközökben okozott kár/hiány esetén azt a kár megtérítésére fordítani. A Szolgáltató ezen túlmenően is igényt tarthat kártérítésre, ha a kaució nem fedezi a Szolgáltatót ért kárt.

Titoktartás

42. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti titokként bizalmasan kezeli a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat.

43. A Szolgáltató és Felhasználó a bizalmas adatokat és információkat csak a Szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra. Jelen rendelkezés nem érinti a Szolgáltató azon jogát, hogy statisztikai adatokat (pl. átlagos kiszállítási idő, népszerű ételek) hozzon nyilvánosságra a Felhasználó beazonosíthatósága nélkül.

44. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan.

45. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

46. Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.

47. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki a Felhasználó adatait átadja. Felhasználó kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

Jogi nyilatkozat

48. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal és a Szolgáltatás használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben jogsértés merül fel a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a felderítés végett.

49. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, a Weboldal tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

50. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok egy részének másolása vagy más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

51. Felhasználó a Szolgáltatás megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

52. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,-Ft-os vagy 1,-Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat megrendelési szándékától.

53. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a honlap felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).

54. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

55. A Felhasználó kifogásait a Szolgáltató felé e-mail üzenetben terjesztheti elő az info@orsys.hu e-mail címen. A Szolgáltató a felhasználói kifogásokra legkésőbb 30 napon belül válaszol.

56. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, a Felhasználó bírósághoz fordulhat. A Felek a közöttük létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetére alávetik magukat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Egyéb rendelkezések

57. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

58. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, melynek esetleges jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

59. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a Weboldalon keresztül értesíti. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.

60. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

61. A Weboldal böngészésével, továbbá megrendelés leadásával és a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.

2021. május 01.