Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató és Partner közötti Szerződés és Adatkezelés

A V&T Globál Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Orsys.hu Éttermi Szoftver használatáról, szolgáltatásokról, jogokról és kötelezettségekről.

Fogalmak és Adatok

Adatok:

A rendszer üzemeltetője, továbbiakban mint Szolgáltató:

Cég hivatalos megnevezése: V&T Global Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-282296 (Fővárosi cégbíróság)
Adószám: 25561399-2-42
Székhely: 1158 Budapest, Thököly út 23.

Hivatalos kapcsolattartási médium:

E-mail-cím: info@orsys.hu

Tárhelyszolgáltató adatok, továbbiakban mint Tárhelyszolgáltató:

Cég hivatalos megnevezése: Servergarden Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-186097
Adószám: 24855608-2-41
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

Fogalmak:

Szolgáltató: V&T Globál Szolgáltató Kft., mint a Rendszer üzemeltetője.

Rendszer: Az Orsys.hu domainen található honlap, az Orsys.hu-hoz kötődő háttérszerverek és minden olyan Program, Szoftver vagy Hardver, ami az Orsys.hu háttérszerverekhez csatlakozik, adatot kér le és a Szolgáltató tulajdonát képezi, beleértve az egyéb csatornákat (digitális, offline), ami a Rendszer működését segíti, támogatja vagy függ tőle.

ÁSZF: Jelen digitális szerződés, amelyet a Partner online bejelentkezése során elfogadott.

Partner: Az az étterem, vendéglátó egység vagy egyéb társas vagy egyéni vállalkozás, ami használja a Szolgáltató által üzemeltetett Rendszert, regisztrálva van és elfogadta az ÁSZF-et.

Funkciók: A Rendszer különböző modulokból, kisebb digitális rendszerekből áll, amit a Szolgáltató Funkciók néven kezel és rendszerez. Ilyen funkció lehet például egy bejelentkezés, vagy rendelés elfogadás.

Szerződés

 1. Általános Információk
  1. Jelen ÁSZF a Rendszer használatáról, működéséről, jogokról és kötelezettségekről szól, azok betartásáról és megszegésének esetén a következményekről.
  2. Szolgáltató egy olyan Rendszert épített ki, ami segíti a Partnerek működését és üzemelését. Funkcióit úgy tervezte, hogy azok használata esetén, akár időt takarítson meg, akár plusz információt mutasson, vagy irányítson plusz információ megszerzésére. Ezen Funkciók nem megfelelő használata vagy egyáltalán nem használata esetén, a Rendszer ezeket az előnyöket nem nyújtja, nem nyújthatja.
 2. Partner és Szolgáltató közötti jogviszony
  1. A Partner és Szolgáltató közötti jogviszony akkor veszi kezdetét, ha a Partner elkezdi használni a Szolgáltató Rendszerét. Első bejelentkezéskor a Rendszer automatikusan tájékoztatja a Partnert, hogy abban az esetben használhatja a Rendszert, amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. Addig nem léphet tovább a Partner, amíg az elfogadás nem teljesül. Ez az interakció éttermenként egyszer jelenik meg, az ÁSZF változásáig. Ha Partner több étteremmel rendelkezik, akkor elfogadáskor mindegyik étteremnél érvényesül az ÁSZF.
  2. Az ÁSZF változásakor a Szolgáltató ugyancsak megjelenít a bejelentkezési folyamat után a Partner részére egy tájékoztatót, és a Partner eldöntheti, hogy elfogadja és használja tovább a rendszert, vagy nem kívánja tovább használni.
  3. ÁSZF el nem fogadása esetén az Általános Felmondási Feltételek lépnek érvényben, ami megtalálható az ÁSZF 8.3.) pontjában.
  4. Szolgáltató a változtatott ÁSZF érvénybelépése előtt 15 nappal tájékoztatja Partnereit a Rendszer felületén. Szolgáltató nem köteles egyéb digitális és/vagy offline csatornákon is tájékoztatni a Partnert.
  5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja, átírhatja, változtathatja és teljes egészében kicserélheti. Kötelezettsége ezen esetekben egyedül a Partner tájékoztatása a 2.4.) pontban megfogalmazottak szerint.
 3. Szolgáltatások és Funkciók
  1. A Rendszer a Szolgáltató teljes tulajdonát képezi, így a Szolgáltató fenntartja a jogot a Funkciók és különféle szolgáltatások korlátozására, változtatására, levételére és hozzáadására. Ezekről a változásokról nem köteles tájékoztatni a Partnert.
  2. Szolgáltató a Funkciók részeit vagy egészét biztosítja a Partner számára.
  3. Partner kifejezetten elfogadja, hogy nem feltétlen ugyanazokat a Funkciókat és szolgáltatásokat láthatja és használhatja, mint más Partnerek. Partner ezzel szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben, így különösen kártalanítás, kártérítés jogcímen sem.
 4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Rendszer a Szolgáltató teljes tulajdonát képezi, azt nem adhatja át.
  2. Szolgáltató a Partner részére hozzáférést biztosít a Rendszerhez, annak rész vagy egész tulajdonát nem ruházza át.
  3. A Rendszerben található minden adat és információ a Szolgáltató tulajdonát képezni, beleértve a Felhasználók adatait.
 5. Partner jogai és kötelezettségei
  1. A Partner köteles a Szolgáltató részére minden díjat, jutalékot és tartozást megfizetni, a számlán jelzett időtartalmon belül.
  2. A Partner köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai problémákról, így különösen az Internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (egy órát várhatóan elérő, vagy meghaladó) hiányáról, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, azzal, hogy az értesítés elmaradásából eredő károkat saját maga köteles viselni.
  3. A Partner köteles tartózkodni olyan eszköz használatától, amely a Rendszer üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Rendszer rendeltetésszerű működését.
  4. A Partner jogosult Diszpécsert és alkalmazottat kijelölni a Rendszer használatára. Ezt meghaladóan a Partner a Rendszert csak maga használhatja, illetéktelen harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. A Partner köteles a Szolgáltatótól kapott jelszót bizalmasan kezelni.
  5. Partner használati jogát nem ruházhatja át, harmadik személynek, nem értékesítheti ingyenesen vagy külön díjért cserébe.
  6. Partner elfogadja, hogy a Rendszer működése és Funkciói Üzleti Titoknak minősülnek a Partner és Szolgáltató között, ezen információkat nem adja tovább harmadik félnek, kivétel a Partner bejelentett alkalmazottjai. Kivételt nem képez az a személy, aki olyan vállalkozások képviselője, tulajdonosa vagy alkalmazottja, esetleg köthető olyan vállalkozásokhoz, amit a Szolgáltató Konkurenciának tekint.
  7. Partner kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et elfogadáskor elolvasta, és minden pontját elfogadta.
  8. Partner elfogadja az ÁSZF-ben meghatározott Hűségidőt és annak feltételeit.
 6. Árazás, díjak és jutalékok
  1. Szolgáltató tájékoztatja a Partnert a Rendszer megkezdése előtt a Rendszer havidíjáról. A Rendszer havidíja a következők lehetnek:
   1. Alap csomag bérlése esetén havonta nettó 3,450 Ft, azaz háromezer-négyszázötven forint.
   2. A Profi kiszállítós csomag bérlése esetén havonta nettó 9,990 Ft, azaz kilencezer-kilencszázkilencven forint.
   3. A Profi vendéglátó csomag bérlése esetén havonta nettó 9,990 Ft, azaz kilencezer-kilencszázkilencven forint.
   4. A két Profi csomag különböző funkciókat tartalmaz, különböző étterem fajták részére készült. Az egyik csomag megvásárlása esetén a Partner nem jogosult a másik csomag Funkcióira, azok használatához mindkét Profi csomagot használnia és fizetnie kell.
  2. A Szolgáltató az árak változtatásának jogait fenntartja, azt az ÁSZF módosításával változtathatja.
  3. A Szolgáltató a Rendszer díját minden hónap 10-ig számlázza ki. Ha van rá lehetőség, és a Partner használja a Szolgáltató más szolgáltatásait is, a Szolgáltató az ottani díjakkal közösen számol el.
  4. Partner kifejezetten elfogadja, hogy ha használja az Éhenhalok.hu szolgáltatásait, akkor a Szolgáltató az ottani beérkezett összegekből levonhatja a Rendszer díját.
  5. A Partner a Rendszer díját mindig előre fizeti, használatára akkor jogosult, ha a havidíjat megfizette.
  6. Szolgáltató dönthet úgy, hogy nem vonja le, vagy nem számlázza ki a havidíjat, ilyenkor a Partner a Szolgáltató által megszabott ideig ingyenesen használhatja a Rendszert.
  7. Szolgáltató dönthet úgy, hogy egy vagy több Partner részére, ideiglenesen ingyenesen biztosít egy csomag szintet. Ezt a döntését előzetes tájékoztatás nélkül bármikor visszavonhatja.
 7. Felelősségvállalás
  1. Szolgáltató felelősséget vállal a Rendszer megfelelő működéséért és üzemeltetésért, beleértve a Funkciók működését és magát a Rendszer üzemelését.
  2. Szolgáltató nem vállal felelősséget a következő esetekben:
   1. A Szolgáltatón kívül álló technikai és hardveres, esetleg szoftveres hibák, problémák esetén, beleértve a Szerver működése és nem megfelelő kapcsolódása, internetes problémák, internetes szakadozások, bármiféle probléma, ami visszavezethető egy vagy több hardver nem megfelelő működésére, különösen a Partnernél található hardverre, mint például nyomtató, számítógép, számítógép perifériák, telefonok és okos telefonok.
   2. A Partnernél működő internetes hálózat és internetes kapcsolódásra.
   3. Vírusos támadás, DDOS és túlterhelési támadás, Trójai vírus és egyéb káros szoftver esetében, továbbá ismeretlen vagy ismert személyek digitális támadása esetén.
   4. Egyéb, a Szolgáltatótól független esemény vagy történés esetén.
  3. Partner kifejezetten kijelenti, hogy a felül felsorolt esetekben, ahol a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, kártérítéssel, kártalanítással nem él, jogi útra nem viszi.
 8. Szerződés időtartalma, módosítása és megszűnése, kötbér
  1. Az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatásokra, vonatkozóan a Szolgáltató és a Partner között határozatlan időtartamra jön létre a Szerződés, de minimum a Hűségidő befejezéséig.
  2. A Hűségidő a Partner csatlakozásától számított 365 nap. A Partner ez idő alatt kötelezőnek veszi a Szolgáltatás használatát, de legalábbis a Szolgáltatás Havi Díjának megfizetését.
  3. Szerződés felmondására a következő lehetőségek lehetségesek:
   1. Szerződés Rendes felmondását kezdeményezheti mind a Partner mind a Szolgáltató. Rendes felmondást nem szükséges megindokolni. Rendes felmondás esetén írásos módon kell tájékoztatni a másik felet.
    1. Rendes felmondás esetén 30 nap a felmondási idő. Ez idő alatt a Felek elszámolnak. A 30 nap lejárata után a Szerződés és a Partner hozzáférése a Rendszerhez megszűnik.
   2. Szerződés Rendkívüli felmondását a Felek csak is írásban megindokolt esetben kezdeményezhetik. Ilyen indokok közé tartozik a másik fél súlyos szerződés szegése, a Partner többszöri felszólítás esetén sem történő tartozás törlesztése.
    1. Rendkívüli felmondás esetén a Partner hozzáférése a Rendszerhez azonnal megszűnik.
   3. Bármelyik felmondás esetén a Felek elszámolnak, és törlesztik tartozásukat.
  4. Partner vállalja és egyetért azzal, hogy ha a Hűségidő lejárata előtt felmondja vagy megszünteti az ÁSZF-et, továbbá ha az ÁSZF egyéb okok miatt felmondásra kerül, akkor a Szolgáltató részére haladéktalanul megfizeti a nettó 64.000 Ft, azaz hatvannégyezer forint továbbá a Hűségidő hátralévő idejének havidíját.
  5. Szolgáltató dönthet úgy, hogy a Hűségidő megszegése miatti fizetendő 64.000 Ft díjat továbbá a hátralévő havidíjat nem kéri el. Ebben az esetben nem állít ki számlát és nem jelez a Partner számára.
 9. Panaszkezelés és jogviták
  1. Panasz esetén az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat a Szolgáltatóval. Ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és a Partner azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel a Szolgáltató, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a Partnernek. A Szolgáltató a panasz beérkezését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja.
  2. Jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint a Partner a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a Partner és Szolgáltató közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
   1. Az eljárásra a Budapesti békéltetői testület illetékes. Békéltető testületek elérhetősége: http://bekeltet.hu/elerhetosegek/
   2. A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.
 10. További rendelkezések
  1. Amennyiben a Partner rendelkezik Általános Szerződési Feltételekkel, az nem alkalmazható jelen ÁSZF-re, nem válik a szerződés részévé. A Szolgáltató és a Partner a Ptk. általános szerződési feltételek ütközésére vonatkozó 6:81. §-ának alkalmazását kizárják.

Budapest, 2020 Szeptember 1.